Katarzyna Pakosińska

Polityka prywatnośći

Obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań o kontakt: lena@artemhouse.pl

ADMINISTRATOR DANYCH

Katarzyna Pakosińska AM! Media
Ul. Krzywa 8A/10
05-822 Milanówek
NIP 534 196 38 48
REGON 016883197

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe, będące danymi identyfikacyjnymi takimi jak:

– imię i nazwisko
– numer telefonu
– adres zamieszkania
– adres email
– adres protokołu internetowego użytkownika
– inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie przekaże Administratorowi w celu wykonywania przez niego zadań zgodnie z zawarta umową.

Dane mogą być przekazane Administratorowi w formie pisemnej, korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej oraz w formie osobistego kontaktu z Katarzyna Pakosińska AM! Media

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu: zawarcia i wykonywania umów przez Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa art. 6 ust 1 lit. f RODO) oraz w pozostałych uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej zgody uzyskanej przez Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. W przypadku braku takiej zgody niemożliwa będzie realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.